Bygningsudvalg

Bygningsudvalget forestår drift og vedligeholdelse af alle bygninger og  jorde, der tilhører kirkerne (Menighedsrådet), og som ligger udenfor kirkegårdsmurene.

Udvalget foretager årligt syn på bygningerne, for at sikre, at disse forbliver i driftsmæssig forsvarlig stand, så værdien af ejendommene ikke reduceres.

Der udarbejdes en synsrapport over de arbejder, der skal udføres (synsudsatte arbejder). Rapporten godkendes af Menighedsrådet.

Synsudsatte arbejder rapporteres til provstiet, der efterfølgende godkender, hvorvidt arbejderne kan udføres.

Hvert 4. år foretages bygningssyn af  Provsten og Provstiets arkitekt.

I det omfang, der er driftsmidler (budget) til rådighed, udføres arbejderne efter indhentede tilbud. Er arbejderne af større og mere omkostningskrævende omfang, sikres det, at der henlægges midler hertil. Alternativt at der søges om midler til arbejdernes udførelse (stiftsmidler).

De under Menighedsrådet henhørende  jordtilliggender, bortforpagtes  normalt på åremål. Indtægterne herfra indgår i det årlige driftsbudget.

Når forpagtningen udløber, udbydes jordene til ny forpagtning ved offentliggørelse  i dagspressen.

Formanden for bygningsudvalget er Ole Ilsø